بدون تردید افزایش سود از معیارهای اصلی و تعیین کننده جهت بقای شرکت به حساب آمده و عامل مزیت رقابتی محسوب می گردد . تمام عناصر و اجزا شرکت به نوبه خود در موضوع بهره وری و سود شرکت باید مشارکت موثر و فعالی داشته باشند. نقش سازمان استراتژیک نگهداری و تعمیرات در دستیابی به هدف مورد نظر از دو بعد اصلی حائز اهمیت می باشد.
نخست از جهت کاهش هزینه ها بواسطه مدیریت اثر بخش بر منابع شامل نیروی انسانی، انرژی، قطعات یدکی، پیمانکاران خدمات دهنده، که عمده ای از هزینه های مربوط به پایین بودن راندمان و بکارگیری غیرموثر از منابع فوق می باشد.موضوع بسیار مهم و کلیدی كه مورد توجه اصلی قرار می گیرد بهبود در افزایش ظرفیت و راندمان و آماده بکاری تجهیزات می باشد.

هدف اصلی یک نظام تعمیرات و نگهداری، ایجاد روش نظام مند برای کنترل وضعیت تجهیزات و دستگاه های موجود و بهینه سازی آن ها به منظور رسیدن به حداکثر کارایی و توليد واحدها و  همچنين کاهش نرخ خروج اضطراري می باشد.

با توجه به جايگاه ماشين هاي دوار الكتريكي در صنعت علي الخصوص تجهيزات نيروگاهي، تعميرات و نگهداري اصولي اين دسته از تجهيزات الكتريكي از اهميت بسزائي برخوردار مي باشد.نگهداري اصولي و تعميرات پيشگويانه اين تجهيزات نقش بسزائي در كاهش هزينه هاي تعميراتي و افزايش بهره وري در صنعت ايفا مي كنند..يكي از تكنيك های نگهداري وتعميرات ماشينهاي دوارالكتريكي، استفاده ازسيستمهاي مراقبت وضعيت (Condition Monitoring)مي باشد،كه با استفاده از تكنيكهاي مختلف اعم ازآناليز ارتعاش تجهيزات، آناليز جريان، ترموگرافی، آناليز روغن و غيره انجام مي پذيرد .

تعميرات تجهيزات نيروگاهي عمدتا به 4 نوع، تعميرات اساسي، تعميرات نيمه اساسي، تعميرات دوره اي و تعميرات اضطراري تقسيم مي گردد.

مهمترين فعالیت های بخش فني و مهندسي مشتمل بر موارد ذکر شده ذيل می باشد:

  • نظارت بر تولید و آمادگي روزانه و دوره ای و همچنين مصارف نیروگاه
  • نظارت بر فعالیت های عملیاتی نیروگاه از جمله پروژه های بهینه سازی، تعمیرات و بازدیدهاي دوره اي
  • تشکیل جلسات كميته فني و بهره برداری و بهينه سازي
  • شركت در جلسات كميته حوادث و بهره برداري برق منطقه ای تهران
  • نظارت بر ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی، خدمات دهنده، توليد و تامین کنندگان کالا و قطعات و تائید نهایی آنها
  • پیش بینی تولید و آمادگي در سال های آینده
  • برآورد قطعات مورد نياز در تعميرات سال آينده
  • برنامه ریزی برای انجام پروژه های بهینه سازی و تعمیرات واحدها در سال هاي آينده
  • برنامه ریزی در جهت افزایش راندمان نیروگاه، افزایش، کاهش زمان تعمیرات نیروگاه، مدیریت مصرف سوخت و مصارف داخلي اعم از فني و غيرفني