سوخت نیروگاه:

سوخت اصلی نیروگاه گاز می باشد که از طریق انشعاب از خط انتقال سراسری شبکة گاز تامین می گردد. گازوئیل نیز به عنوان سوخت جایگزین در چهار مخزن با ظرفیت بیش از 117میلیون لیتر ذخیره می گردد تا در صورت قطع گاز از آن استفاده شود.

این میزان سوخت ذخیره شده قابلیت بهره برداری حداکثری از واحدها را برای مدت تقریبی یک ماه فراهم می­نماید.

نیروگاه سیکل ترکیبی قم به عنوان نخستین نیروگاه در سطح خاورمیانه، گواهینامة سیستم تضمین کیفیتِ ایزو 9002 را دریافت نموده و افزون بر این در راستای مدیریت زیست محیطی و دستیابی به صنعت سبز موفق به اخذ گواهینامة ایزو 14000 و نیز گواهینامة سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایِ اوسَس شده است.